17- موقع نوشتن سندی یک یا چند صفحه دفتر نوشته نشده است در این صورت چه باید کرد؟

ضمن سپاس از استاد طباطبائی در خصوص تذکر بجای ایشان ، منظور همان است که جنابشان فرمودند،((در موقع ثبت سند جناب ثبات در ورق زدن صفحه بعد بعلت چسبندگی یا هرعلت دیگر به چندصفحه بعد رفته وثبت را ادامه داده است))

در اینخصوص اگر سند بامضای اصحاب سند رسیده باشد یا بامضای اصحاب سند نرسیده باشد چه تاثیری درخصوص مورد پرسش دارد؟

/ 2 نظر / 28 بازدید
میرزا بنویس

سلام بر شما سئوال کمی گنگ بنظر میرسد ایا منظور این است که یک یا چند صفحه از سند تنظیمی در هنگام ثبت دفتر توسط ثبات نادیده گرفته شده و ثبت نشده؟ یا اینکه در موقع ثبت سند جناب ثبات در ورق زدن صفحه بعد بعلت چسبیدگی یا هر علت دیگه به چند صفحه بعد رفته و ثبت را ادامه داده است و در نتیجه ضمن اینکه سند تنظیمی کامل ثبت دفتر شده بین آن یک یا چند صفحه سفید مانده است؟ اگر لطف بفرمائید صورت مسئله بدون ابهام نوشته شود تا بتوان اظهارنظر کرد ارادتمند

پيرمحمدي

سلام در قوانين و بخشنامه ها چيزي به خاطر ندارم ولي به نظر ميرسد اگر در صفحات بعد زا صفحات حا افتاده امضايي گرفته نشده باشد ،بهتر است اسناد ثبت شده در صفحات بعد را به صفحه سفيد مانده منتقل كرد و عبارت صفحات بعد را كه تكراري مي شوند زائد گرفت ولي اگر امضا گرفته شده باشد ديگر كاري نمي توان كرد و بايد سردفتر مراتب سهو و اشتباه را در همان صفحات جا افتاده درج امضاء كند و بهتر است مثلا با خودكار يا مداد قرمز با كشيدن علامت ضربدر زواياي صفحه را به هم متصل كرد تا زائد بودن صفحه محرز و مشخص باشد .